ภูมิประเทศ

 

 จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบสูงมีลักษณะพื้นที่ดังนี้
                -  ทางตอนใต้ของจังหวัด  เป็นพื้นที่ราบสูง  มีภูเขาสลับซับซ้อนหลายลูก  มีป่าทึบสลับป่าเบญจพรรณตามบริเวณแนวเขตชายแดน  (อำเภอบัวเชด  อำเภอสังขะ   อำเภอกาบเชิง  และกิ่งอำเภอพนมดงรัก) ที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย  ต่อจากบริเวณภูเขาลงมาเป็นที่ราบสูง  ลุ่ม ๆ  ดอน ๆ  ลาดเท  มีลักษณะเป็นลูกคลื่น  ค่อย ๆ ลาดเทไปทางตอนกลางและตอนเหนือของจังหวัด
                -  ทางตอนกลางของจังหวัด  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม   แต่มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอน  สลับที่ลุ่มลอนลาดเช่นเดียวกัน  แต่ไม่มากเท่าทางตอนใต้ของจังหวัด (อำเภอเมืองสุรินทร์  กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์  อำเภอศีขรภูมิ  อำเภอสำโรงทาบ  อำเภอลำดวน  และกิ่งอำเภอศรีณรงค์)
                -  ทางตอนเหนือของจังหวัด  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ (อำเภอจอมพระ  อำเภอสนม)  และที่ราบลุ่ม (อำเภอชุมพลบุรี  อำเภอท่าตูม  อำเภอรัตบุรี  และกิ่งอำเภอโนนนารายณ์)  โดยเฉพาะอำเภอชุมพลบุรี  และอำเภอท่าตูม  อยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลในเขตของ ทุ่งกุลาร้องไห้