อำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด

 

            กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  9  ตุลาคม  2545  กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีราชการบริหารส่วนภูมิภาค  คือ  สำนักงานแรงงานจังหวัด  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้

                ( 1 )  กำกับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของ

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด

                ( 2 )  ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์  งานนโยบายและแผน  งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงาน

ในเขตพื้นที่จังหวัด

                ( 3 )  ประสานดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

                ( 4 )  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย