โครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทยจังหวัดสุรินทร์ วันที่7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องพนมดงรัก โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดโครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทยจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559 เพื่อนำภารกิจการให้บริการประชาชนของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความปรองดองในกลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ  ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องพนมดงรัก โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์