แนวทางการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดสุรินทร์ ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับทราบนโยบายของจังหวัดตามแนวทางการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้ได้ร่วมกันกำหนดค่านิยมต่อต้านการทุจริต คือ "กระทรวงแรงงานโปร่งใส หยุดคอร์รัปชั่นด้วยมือเรา"  พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการป้องการการทุจริต ภายใต้ค่านิยม "กระทรวงแรงงานโปร่งใส หยุดคอร์รัปชั่นด้วยมือเรา" ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ชั้น ๓

**********************************