บทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม)