ปฏิญญาคุณธรรม สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ความดีที่อยากทำ