"การรับสมัครคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO)/องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดยากจนครั้งที่ 4"

 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์

"การรับสมัครคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO)/องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดยากจนครั้งที่ 4"

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยประสานงานหลักกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ภายใต้แผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ประเภทองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO)/องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) จำนวน  1 แห่ง และองค์กรภาคธุรกิจเอกชน (Private Sector) จำนวน 1 แห่ง ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนครั้งที่ ๔ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

จังหวัดสุรินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ(NGO)องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคธุรกิจของประเทศไทยเช้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและความยากจน ครั้งที่ 4 ให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร

http://surin.mol.go.th/sites/surin.mol.go.th/files/kaarrabsmakhrkhadeluuekngkhkrthiiaimaichngkhkrkhngrath_ngongkhkrphaakhprachaasangkhm_cso_aelangkhkr.pdf