ข้อกำหนดใหม่ในการติดต่อองค์การประกันสังคมซาอุดิอาระเบีย (GOSI)

ด้วยองค์การประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย (Generat Organization for Sociat insurance : GOSI) ได้แจ้งข้อกำหนดใหม่ในการติดต่อและประสานงานกับ GOSI ว่า หลังจากนี้ต้องดำเนินการผ่านกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น  ซึ่งที่ผ่านมานั้นสำนักงานแรงงานในประเทศชาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) ได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของแรงงานไทยที่เคยทำงานในซาอุดีฯ โดยมีหนังสือถึง GOSI โดยตรง หรือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ (ล่าม) ไปติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของ GOSI โดยตรง

 ในการนี้ สนร.ริยาด จึงขอความร่วมมือให้สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทราบ และแรงงานไทยที่เคยทำงานในซาอุดีฯ ที่ประสงค์จะขอตรวจสอบสิทธิประกันสังคม สามารถยื่นคำร้องและติดต่อกับ GOSI ได้ 3 ช่องทางด้วยกัน ดังนี้ 

1. ทางเว็บไซท์ โดยยื่นคำร้องและส่งเอกสารผ่าน www.gosi.com.sa หรือ Email : ryd@gosi.com.sa

2. ทางไปรษณีย์ ที่อยู่
          General Organization for Sociat Insurance (Riyadh office)
          Overseas Pension Department
          P.O. Box 2952, Riyadh 11461
          Kingdom of Saudi Arabia (K.S.A.)
ช่องทางนี้ หาก GOSI ตรวจสอบแล้วพบว่า แรงงานไทยมีสิทธิที่จะได้รับเงินประกันสังคม
แล้ว GOSI จะแจ้งผู้มีสิทธิและส่งเช็คเงินสดให้โดยตรง แต่หากไม่มีสิทธิหรือรับเงินไปแล้ว GOSI จะไม่ตอบกลับแต่อย่างใด

3. ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดส่งต่อไปที่ สปร. และส่งต่อไปยัง สนร.ริยาด ซึ่งหลังจากนี้
ช่องทางนี้จะต้องใช้เวลานานมากขึ้นอีก เนื่องจาก สนร.ริยาด ต้องเพิ่มขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ โดยมีหนังสือในนามสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศชาอุดีฯ เพื่อให้สอบถามข้อมูลไปยัง GOSI หลังจากนั้นจะต้องรอหนังสือตอบกลับจากกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีฯ อีกครั้ง

อนึ่ง เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ดังนี้
     - สำเนาหนังสือเดินทางเล่มแรกที่ใช้ในการเดินทางเข้าไปทำงานในชาอุดีฯ
     - สำเนาบัตรประกันสังคมซาอุดีๆ
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     - แบบฟอร์มการขอรับเงินประกันสังคม 
(ดาวน์โหลด http://surin.mol.go.th/sites/surin.mol.go.th/files/kaartidtchaaudiaarebiiy.pdf)