คัดเลือกและประกาศเชิดชูบุคลากรในสำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

                บุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรภายในองค์กรที่มีคุณธรรม ของสำนักงานแรงงาน          จังหวัดสุรินทร์ คือ นางสาวขวัญตา  เจริญผล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน