โครงสร้างบุคคลากร

                                                 

 

 

บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 

 

 

 

   

 นางอรวรรณ  หินตะ

แรงงานจังหวัดสุรินทร์

 

  

นายยุทธนา  จุฑาจันทร์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

     

 นางสาวเกษศิรินทร์  แสนกล้า  

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  

  

  

นายจักรกฤษณ์  ง่อยจันทร์

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 

 นางสาวขวัญตา  เจริญผล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นางวัลภา ปริยานุรักษ์ 

พนักงานธุรการ ส.4

 

 

นางสาวดวงใจ  ธรรมชาติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น    

 

  

นายสุรชัย  สรภูมิ 

พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายอรุณ  กิ่งจันทร์ 

พนักงานขับรถยนต์

 

   

นางสาวฐิติยา  ยอดเพ็ชร 

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน