สถิติแรงงานจังหวัด

 

        ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2553 

ซึ่งเป็นการสำรวจไตรมาสที่ 1 ของช่วงปี โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ พบว่าจังหวัดสุรินทร์มีจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 1,116,759 คน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 712,072 คน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 63.8 ของประชากร เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 404,687 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2

 

     สำหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งหมด 712,072 คน นั้นแยกได้เป็น

 

       1. ผู้มีงานทำจำนวน 679,805 คน คิดเป็นร้อยละ 95.5 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน

       2. ผู้ว่างงานซึ่งหมายถึง ผู้ไม่มีงานทำ และพร้อมที่จะทำงานมีจำนวน 6,492 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9

       3. ผู้ที่รอฤดูกาล ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ทำงาน และไม่พร้อมที่จะทำงาน เนื่องจากจะรอทำงาน

ในฤดูกาลต่อไป มีจำนวน 25,775 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.6

 

     เมื่อพิจารณาถึงสภาพการทำงาน ผลสำรวจในรอบนี้พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำงานส่วนตัว 

มีจำนวน 269,937 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมาคือ  ลูกจ้างเอกชน จำนวน 209,378 คน 

ร้อยละ 30.8 และช่วยธุรกิจครัวเรือน จำนวน  116,719 ร้อยละ 17.2 

ลูกจ้างรัฐบาล 66,996 คน ร้อยละ 9.9 และนายจ้าง จำนวน 16,774 คน ร้อยละ 2.5