จังหวัดสุรินทร์ จัดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติแรงงานสัญจร...รองรับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท

          

นายวิสา  คัญทัพ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด " โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แรงงานสัญจร  สร้างองค์ความรู้ให้สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสุรินทร์  ทั้งนี้  คุณไพจิตร  อักษรณรงค์ และคุณประสพชัย ยูวะเวส  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  พร้อมคณะผู้บริหารระดับกระทรวง ให้เกียรติมาร่วมโครงการด้วย  เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2556  ณ  โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายยุทธนา  วิริยะกิตติ) กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าว มีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์  เป็นเจ้าภาพหลัก หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดร่วมให้การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ในการนี้ มีผู้ร่วมประชุมกว่า 200  ราย