สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุรินทร์รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 1 ปี 2559