สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุรินทร์รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 2 ปี 2559