บทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม)