บทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ไตสมาสที่1ปี 2560 (มกราคม - มีนาคม)