บทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ไตสมาสที่2ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน)