การวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์อุปทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560