บทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ไตสมาสที่ 3 ปี 2560 (กรกฎาคม - กันยายน)