บทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ไตสมาสที่ 4 ปี 2560 (ตุลาคม - ธันวาคม)

ไฟล์แนบขนาด
sthaankaarndaanaerngngaan_aitrmaas_4_pii_2560.pdf2.38 MB