บทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 (เมษายน-มิถุนายน)

ไฟล์แนบขนาด
sthaankaarndaanaerngngaan_aitrmaas_2_pii_2561.pdf2.27 MB