บทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (กรกฎาคม-กันยายน)

ไฟล์แนบขนาด
sthaankaarndaanaerngngaan_aitrmaas_3_pii_2561.pdf.pdf2.28 MB