บทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม)

ไฟล์แนบขนาด
sthaankaarndaanaerngngaan_aitrmaas_4_pii_2561.pdf2.33 MB