บทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุรินทร์ รายปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม)

ไฟล์แนบขนาด
sthaankaarndaanaerngngaan_aitrmaas_pii_2561.pdf2.27 MB