บทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม - มีนาคม)

ไฟล์แนบขนาด
sthaankaarndaanaerngngaan_aitrmaas_1_pii_2562.pdf2.3 MB