สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                   สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ตามโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน  2562 ณ ห้องรัตนสุวรรณอมรินทร์ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

******************************